Vyhlásenie o ochrane údajov

BASF sa teší na vašu návštevu na našej webovej stránke a váš záujem o náš podnik.
Téma ochrany údajov má u BASF najvyššiu prioritu. Preto vás chceme v nasledovnom texte rozsiahlo informovat o tom:
 • Aké informácie spolocnost BASF získava pocas vašej návštevy našej webovej stránky
 • Na aké úcely sú tieto informácie spracovávané
 • Na akom právnom základe sa uskutocnuje spracovanie osobných údajov
 • Akému príjemcovi sú osobné údaje sprostredkované
 • Na ako dlho sa osobné údaje ukladajú
 • Ci ste povinný nám osobné údaje poskytnút
Okrem toho vás chceme informovat,
 • Aké máte práva vo vztahu k uskutocnenému spracovaniu údajov
 • Kto sa považuje za zodpovedného v zmysle práva ochrany osobných údajov a, ak existuje, kontaktné údaje našej osoby zodpovednej za ochranu údajov

1. Aké informácie získava spolocnost BASF v priebehu vašej návštevy na tejto webovej stránke, na aký úcel a aký je na to právny podklad?

1.1  Ak navštívite našu webovú stránku informacne (teda bez registrácie alebo uloženia kontaktu), vášmu prehliadacu budú automatické sprostredkované nasledovné informácie z nášho serveru:
 • IP adresa vášho pocítaca
 • informácie k vášmu prehliadacu
 • názov webovej stránky, z ktorej ste nás navštívili
 • názov vyvolanej stránky ponuky (URL) alebo súboru
 • dátum a cas vašej návštevy
 • prenesené množstvá údajov
 • údaje o stave, napr. hlásenia chýb
Úcelom tohto spracovania údajov je
 • môct vám poskytnút požadovaný obsah. Pritom ukladáme úplnú IP adresu iba dovtedy, kým to je technicky potrebné, aby sme vám zobrazili požadovanú stránku. 
 • sprostredkovat vašu IP adresu poskytovatelovi služby, ktorý vašu verejnú IP adresu nastaví s neosobnými informáciami podniku. Tieto informácie podniku ukladáme my. V tomto kroku spracovania vašu IP adresu neukladá ani náš poskytovatel služieb a ani my.
 • chránit sa pred útokmi a zabezpecit správnu prevádzku našej webovej stránky. Pritom ukladáme uvedené údaje predbežne a chránené proti prístupu maximálne 180 dní. Výnimku mazania po maximálne 180 dnoch predstavujú údaje o útokoch, ktoré sú potrebné pre dalšie sledovanie útokov a porúch.
Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je clánok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vyššie uvedeného úcelu spracovania údajov.

1.2  Ak s nami vstúpite do kontaktu pomocou kontaktného formuláru na našej webovej stránke, získame nasledovné informácie:
 • krstné meno a priezvisko
 • vašu e-mailovú adresu a iné informácie, ktoré ste nám poskytli vo vašom e-maile, resp. pomocou polí kontaktného formuláru (správa)
 • a dalšie dobrovolné údaje
V case odoslania správy sa okrem toho uložia nasledovné údaje:
 • dátum a cas uloženia vášho kontaktu
Úcelom tohto spracovania údajov je
 • výlucne spracovanie prijatia kontaktu.

Ostatné pocas procesu odosielania spracovávané osobné údaje slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu formuláru kontaktu a zabezpecenie bezpecnosti našich informacno-technických systémov.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je clánok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vyššie uvedeného úcelu spracovania údajov.

1.3 Na našej webovej stránke existuje možnost objednat si bezplatný spravodaj. Pri prihlásení sa k spravodaju sú vám sprostredkované nasledovné údaje zo vstupnej masky:
 • IP adresa pocítaca
 • krstné meno a priezvisko
 • vaša e-mailová adresa
 • a dalšie dobrovolné údaje
V case prihlásenia sa okrem toho uložia nasledovné údaje:
 • dátum a cas prihlásenia
Úcelom tohto spracovania údajov je
 • výlucne odoslanie objednaného spravodaja

Ostatné pocas procesu prihlasovania spracovávané osobné údaje slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu formuláru kontaktu a zabezpecenie bezpecnosti našich informacno-technických systémov.

K prihláseniu sa k nášmu spravodaju používame tzv. metódu dvojitej volby. Pokial ste si na našej webovej stránke objednali spravodaj, na e-mailovú adresu uvedenú pri prihlásení obdržíte e-mail, v ktorom sa vyžaduje potvrdenie prihlásenia. Tým chceme zabránit registrácii s cudzími e-mailovými adresami.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov a odoslanie objednaného spravodaju je clánok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vášho prihlásenia pre odoslanie spravodaja, co predstavuje rozhodujúci a primeraný vztah v zmysle dôvodu 47 ku GDPR, ako aj z okolností, že informácie o nových produktoch alebo službách, ako aj o udalostiach sú v tomto odvetví bežné, sú ocakávané a cenené prevažujúcim poctom našich zákazníkov.

1.4  Na našej webovej stránke vám ponúkame na stiahnutie bezplatné informácie (napr. biela kniha, webináre, plánovacie nástroje a podobne). Aby ste si mohli stiahnut bezplatné informácie, cez vstupnú masku nám budú poskytnuté nasledovné informácie:
 • IP adresa používatela
 • dátum a cas registrácie
 • krstné meno a priezvisko
 • e-mail (ako meno používatela)
 • PSC
 • krajina
 • heslo
 • skupina používatelov, napr. architekt
 • a dalšie dobrovolné údaje
IV case prihlásenia sa okrem toho uložia nasledovné údaje:
 • dátum a cas stiahnutia
Úcelom tohto spracovania údajov je
 • poskytnutie požadovaných informácií, ako aj 
 • vaše reklamné oslovenie

Ostatné pocas procesu prihlasovania spracovávané osobné údaje slúžia k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu vstupnej masky a zabezpecenie bezpecnosti našich informacno-technických systémov.

Právnym základom pre spracovanie a použitie týchto údajov je clánok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR. Použitie vašich osobných údajov na reklamu je súcastou výkonov vo vzájomnom vztahu.

Máte právo kedykolvek podat odpor proti spracovaniu vašich údajov na úcely priamej reklamy (clánok 21 (2) GDPR).

2. Používajú sa na našej webovej stránke súbory cookies?

Pri vašej návšteve na našej webovej stránke vás na našom „Cookie-Banner“ upozorníme na to, že používame súbory cookies. Vyvolaním našej webovej stránky vyhlasujeme, že ste porozumeli tomu, že používame súbory cookies. O tom, aké cookies používame a ako môžete zabránit nastaveniu našich cookies, vás chceme informovat nasledovnom texte. U cookies sa jedná o textové súbory, ktoré sa ukladajú do internetového prehliadaca, resp. z internetového prehliadaca sa uložia na váš pocítacový systém. Ak vyvoláte našu webovú stránku, môže sa cookie uložit vo vašom operacnom systéme.

2.1 Nasledovné Cookies sú dôležité pre bezproblémovú funkciu a pre urcité služby našej webovej stránky:

Cookie

Úcel

Mazanie

MBS Cookie Advice / BASF Cookie Advice Name

Cookie sa nastavuje a ukladá s hodnotou „true“, ak používatel klikol OK" ohladom na upozornenie na cookie. Inak cookie neexistuje.

1 rok po návšteve našej stránky

MBS Country Language Selector BASF Country
Language name

Cookie sa nastaví a uloží s hodnotou „true“ iba v prípade, ak používatel vyberie hodnotu v casti krajina a jazyk a pokial je aktivované automatické zobrazenie. Inak cookie neexistuje.

1 rok po návšteve našej stránky

Anti Xsrf Token

Tento súbor cookie a jeho hodnota sa s každou reláciou vytvorí znova. Zabezpecuje, že sa dopyty nastavia tým istým prehliadacom, aby sa zabránilo manipuláciám. Podrobnosti nájdete na https://www.owasp.org/index.php/Anti_CSRF_Tokens_ASP.NET

Vymaže sa, pokial sa váš prehliadac alebo vaša vyrovnávacia pamät vyprázdnuje

ASP.NET SessionId

Jedinecná relácia prehliadaca. Teraz je potrebné len pre CAPTCHA.

Vymaže sa, pokial sa váš prehliadac alebo vaša vyrovnávacia pamät vyprázdnuje

File_Download

Nastaví sa iba v prípade, ak sa stahovanie dokumentov uskutocní v tom istom okne (pomocou skrytého iFrame).

Aktuálne snímanie, potom sa okamžite overuje platnost

FedAuth

Zabezpecí prihlásený prístup potom, ako sa používatel úspešne prihlásil.

Vymaže sa, pokial sa váš prehliadac alebo vaša vyrovnávacia pamät vyprázdnuje

[UserName]_userProject

Ukladá konfiguráciu aktuálne zostaveného projektu, aby sa mohol neskôr odoslat na server; Okrem toho sa projekt uschová, aby sa v prípade nových prístupov na webovú stránku nestratil.

Vymaže sa, pokial sa váš prehliadac alebo vaša vyrovnávacia pamät vyprázdnuje

[UserName]_tempData

Ukladá docasné informácie o stave používatela/úctu pre príslušný priebeh UI: Spravodaj, Zablokovaný používatel, Návrh pre správcov.

Vymaže sa, pokial sa váš prehliadac alebo vaša vyrovnávacia pamät vyprázdnuje

Idsrvauth
Idssrvauth

Zabezpecí, že úspešne prihlásený používatel má prihlásený prístup.

Vymaže sa, pokial sa vaša vyrovnávacia pamät vyprázdnuje. Ak je zvolené „zostat prihlásený“: 1 rok po návšteve našej stránky

IdSrvUserLang

Ukladá aktuálne zvolený jazyk, aby sa pri nasledujúcej návšteve opät zobrazil.

1 rok po návšteve našej stránky

wsfedsignout

Ukladá spätnú URL po úspešnom prihlásení / odhlásení pocas tejto istej relácie opät v externej aplikácii.

Vymaže sa, pokial sa váš prehliadac alebo vaša vyrovnávacia pamät vyprázdnuje

2.2   Nasledovnými cookies meriame využitie našej webovej stránky:

Cookie

Úcel

Mazanie

ACOOKIE

Toto cookie umožnuje nástroje analýzy webu zbierat trendy webu, anonymné informácie o tom, ako sa naša webová stránka používa. Tieto anonymné informácie nám okrem iného zobrazujú kolko osôb navštívilo našu webovú stránku, ktoré webové stránky používatel práve navštívil predtým, ako prišiel na našu webovú stránku a aké stránky navštívil. 

2 roky po návšteve našej stránky

WT_FPC

Štandardne návštevník sleduje trendy webu pomocou primárnej domény a všetkých poddomén.

2 roky po návšteve našej stránky

Id

Používame cookie s dvojitým kliknutím, aby sa údaje snímali pri interakciách používatela zo zobrazeniami a inými funkciami služieb zobrazovania v súvislosti s našou webovou stránkou.

2 roky po návšteve našej stránky

utag_main

Knižnica správy znaciek Tealium vytvára a spravuje jedno cookie s názvom utag_main. V rámci tohto súboru cookie existuje viac zabudovaných hodnôt, ktoré sledujú anonymné relácie návštevníka. Ako jednoznacné oznacenie relácie a casové razítko Unix / Epoch v milisekundách.

1 rok po návšteve našej stránky

D41ID

Používame toto cookie od Dun a Bradstreet, aby sa zachovali anonymné informácie o podnikoch, ktoré navštívili naše webové stránky.

1 rok po návšteve našej stránky

Týmto spôsobom získané údaje sa pseudonymizujú technickými opatreniami. Priradenie týchto údajov k vašej osobe preto už nie je možné.
Uloženie cookies je možné zakázat vo vašich nastaveniach prehliadaca.

2.3  Okrem toho sme do našej webovej stránky integrovali Hub-Spot. Pritom sa jedná o tzv. cookies vztahu so zákazníkom Customer Relat-onship. Hub-Spot používa tzv. „Web-Beacons“ a Cookies, ktoré sú uložené na vašom pocítaci.

Spolocnost prevádzkovatela je HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Vyhlásenie o ochrane údajov spolocnosti HubSpot nájdete na: 
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Ak si na našej webovej stránke
 • objednáte náš spravodaj
 • použijete našu cast na stahovanie alebo 
 • vyplníte náš kontaktný formulár
HubSpot vytvorí spolu s vašimi zadanými údajmi nasledovné údaje pomocou nižšie uvedených cookies a uloží tak, ako je zobrazené dalej:

Cookie

Úcel

Mazanie

__hstc

Hlavné cookie na sledovanie návštevníkov. Obsahuje doménu, utk (pozri nižšie), casové razítko zaciatku (posledná návšteva), posledné casové razítko (posledná návšteva), aktuálne casové razítko (táto návšteva) a prírastky relácie pre každú nasledovnú reláciu.

2 roky po návšteve našej stránky

 hubspotutk

Tento súbor cookie sa používa, aby sa sledovala identita návštevníka. Tento súbor cookie sa odovzdá pri sprostredkovaní formulára spolocnosti HubSpot a použije pri duplikovaní kontaktov.

10 rokov po návšteve našej stránky

 __hssc

Tento súbor cookie ukladá relácie. To sa používa, aby sa zistilo, ci sa majú císlo relácie a casové razítko v súbore cookie __hstc zvýšit. Obsahuje doménu, viewCount (zvyšuje každé pageView v jednej relácii) a casové razítko zaciatku relácie.

30 minút po návšteve našej stránky

__hssrc

Ak HubSpot zmení súbor cookie relácie, nastaví sa aj tento súbor cookie. Nastavíme ho na 1 a použije, aby sme zistili, ci používatel znova spustil prehliadac. Ak tento súbor cookie pri správe súborov cookies neexistuje, vychádzame z toho, že sa jedná o novú reláciu.

Vymaže sa, pokial ste uzavreli váš prehliadac

__hs_opt_out

Tento súbor cookie sa používa podla smernice o ochrane údajov pre volbu, aby došlo k zapamätaniu bez výzvy na používatela, aby znova akceptoval cookies. Tento súbor cookie sa nastaví, ak dáte používatelom možnost cookie odmietnut.

2 roky po návšteve našej stránky

__hs_do_not_track

S týmto súborom cookie sa zabráni tomu, aby sledovací kód odoslal na HubSpot informácie. Nastavenie tohto súboru cookie sa líši od deaktivovania cookies, pricom sa anonymizované informácie môžu nadalej odosielat na HubSpot.

2 roky po návšteve našej stránky

__hs_testcookie

Tento súbor cookie sa používa na otestovanie, ci návštevník aktivoval podporu pre cookies.

Vymaže sa, pokial ste uzavreli váš prehliadac

hsPagesViewedThisSession

Tento súbor cookie sa používa, aby sa sledovali volania stránky v jednej relácii.

Vymaže sa, pokial ste uzavreli váš prehliadac

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je clánok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vzniká z vášho prihlásenia pre odoslanie spravodaja, prijatia kontaktu, resp. stahovania našich informácií, co predstavuje rozhodujúci a primeraný vztah v zmysle dôvodu 47 ku GDPR, ako aj z okolností, že informácie o nových produktoch alebo službách, ako aj o udalostiach sú v tomto odvetví bežné, sú ocakávané a cenené prevažujúcim poctom našich zákazníkov.

Uloženie týchto súborov cookies je možné zakázat vo vašich nastaveniach prehliadaca.


3. Komu poskytujeme vaše osobné údaje dalej?

Osobné údaje uvedené pod císlami 1.1 až 1.4 odovzdávame dalej spracovávatelovi objednávky so sídlom v rámci Európskej únie. Tam vykonávané spracovanie sa uskutocnuje na našu objednávku a podla našich pokynov.
Pod císlom 2.3 sa dalej odovzdávajú na prevádzkovatela HubSpot. Spolocnost HubSpot Inc. má osvedcenie podla EU-US Privacy Shield a zaviazala sa dodržiavat ustanovenia GDPR.

4. Ako zálohujeme vaše osobné údaje?

Spolocnost BASF používa technické a organizacné bezpecnostné opatrenia, aby chránila vaše osobné údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, znicení alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpecnostné opatrenia sa priebežne prepracovávajú podla technologického vývoja.

5. Aké máte práva?

Základné nariadenie o ochrane údajov vám poskytuje urcité práva:

Právo na informácie: Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame a o urcitých ostatných informáciách (napr. tých, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov)

Právo na opravu: Ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné, máte právo na opravu.

Právo na vymazanie: Na základe tzv. „Práv na zabudnutie“ môžete žiadat o vymazanie vašich osobných údajov s výnimkou prípadu, že existuje povinnost uschovania. Právo na vymazanie nie je právo bez výnimky. Máte právo vaše osobné údaje nadalej spracovávat, ak je také spracovanie potrebné, aby sme splnili naše zákonné povinnosti alebo k plneniu, vykonávaniu alebo obrane právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania: Toto právo zahrna obmedzenie používania alebo druhu a spôsobu používania. Toto právo sa obmedzuje na urcité prípady a existuje hlavne, ak:
(a) sú údaje nesprávne;
(b) spracovanie neoprávnené a vymazanie ste odmietli;
(c) my už údaje nepotrebujeme, vy ale potrebujete údaje na plnenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.
Ak je spracovanie obmedzené, smieme údaje nadalej mat uložené, ale nesmieme ich používat. Udržiavame zoznam takých osôb, ktoré uplatnili právo na obmedzenie spracovania, aby sme mohli toto obmedzenie zabezpecit.

Právo na prenosnost údajov: Toto právo zahrna, že vám sprostredkujeme vaše osobné údaje, pokial je to technicky možné v štruktúrovanom, priebežnom a strojom citatelnom formáte na vaše vlastné úcely.

Právo na nesúhlas: Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete podat námietku, ak sa tieto spracovávajú na základe oprávnených záujmov, hlavne v prípade priamej reklamy.

Právo na oznámenie: Máte právo byt informovaný v jasnom a jednoducho zrozumitelnom jazyku, ako vaše osobné údaje spracovávame; a

Právo na odvolanie vášho súhlasu: Ak ste nám dali súhlas na spracovanie, máte kedykolvek právo tento váš súhlas odvolat. Takéto odvolanie sa netýka oprávnenia na spracovanie uskutocnené na základe schválenia až do odvolania.

Uplatnenie týchto práv je pre vás bezplatné. Musíte ale preukázat vašu identitu dvomi faktormi. Podnikneme primeranú snahe v súlade s našimi zákonnými povinnostami, aby sme vaše osobné údaje v našich systémoch súborov preniesli, opravili alebo vymazali.

Ak si chcete uplatnit vaše práva, podat stažnost alebo máte iné otázky, kontaktujte nás, prosím, e-mailom alebo nám napíšte. Budeme sa snažit vám odpovedat do 30 dní.
Kontaktné údaje nájdete pod císlicou 7.

Ak obdržíme stažnost, budeme kontaktovat osobu, ktorá stažnost podala, aby sme stažnost vyriešili. Ak stažnost nedokážeme riešit okamžite, budeme podla potreby spolupracovat s úradmi, hlavne s úradom na ochranu údajov.
Ak nie ste spokojný so spracovaním vašej stažnosti týkajúcej sa vašich osobných údajov, môžete vašu stažnost smerovat na príslušné úrady na ochranu údajov.

6. Kde sa môžete stažovat?

Máte možnost sa so stažnostou obrátit na osobu poverenú ochranou údajov uvedenú v tomto vyhlásení o ochrane údajov (kontaktné údaje nájdete nižšie) alebo na úrad dozoru, hlavne v clenskom štáte vášho miesta pobytu, vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia. Takisto môžete kontaktovat:

Osobu poverenú ochranou údajov a informacnou slobodou v spolkovom kraji Porýnsko-Falcko
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

7. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a kto je osoba nami poverená ochranou údajov?

Osobu zodpovednú za spracovanie údajov nájdete tu.

Kontaktná osoba v záležitostiach týkajúcich sa zákona o ochrane údajov je:
Pracovnícka ochrany údajov spolocnosti BASF v EÚ
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

Použite, prosím, adresu vyššie uvedenej kontaktnej osoby, aby ste kontaktovali Alexandra Haug nami povereného ochranou údajov. Osobu nami poverenú ochranou údajov môžete kontaktovat aj na e-mailovej adrese data-protection.cz@basf.com

8. Ochrana údajov u maloletých

Táto webová stránka je urcená osobám, ktoré majú minimálne 18 rokov. Nechceme vytvárat žiadne osobné údaje pre osoby pod 18 rokov.

Osoby pod 18 rokov by preto nemali poskytovat osobné údaje na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našej webovej stránky. Ak takáto osoba prostredníctvom tejto webovej stránky sprostredkovala osobné údaje, tieto údaje vymažeme a nebudeme dalej spracovávat, pokial nám je maloletost známa.