Wyłączenie odpowiedzialności 

  1. Strona internetowa jest prowadzona przez firmę BASF. Wszelkie prawa do strony należą do BASF i są dla niej zastrzeżone.
  2. Użytkownik otrzymuje dostęp do strony internetowej i udostępnianego na niej oprogramowania tylko w „dostępnej postaci” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń (wyraźnych lub dorozumianych) ani też jakiejkolwiek odpowiedzialności, w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem. Z wyjątkiem przypadków świadomego działania, firma BASF nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej lub w związku z nią. BASF nie jest odpowiedzialna i wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody pośrednie, wtórne, wynikowe i specjalne powstałe w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej lub w związku z nią.
  3. Wszelkie informacje na temat produktów oraz inne informacje opublikowane na stronie internetowej są podane zgodnie z najlepszą wiedzą BASF. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym prawem, informacje takie nie stanowią żadnych gwarancji lub oświadczeń ani nie są podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie BASF i nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów.
  4. O ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione na piśmie, strona internetowa, jej zawartość oraz umieszczone na niej informacje nie powodują zmiany Ogólnych warunków sprzedaży firmy BASF.
  5. Bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności firma BASF może bez uprzedzenia i według własnego uznania wprowadzać zmiany do i/lub zaprzestać prowadzenia niniejszej strony internetowej lub jej części ani też nie ma obowiązku uaktualniania strony internetowej.
  6. Umieszczone linki do innych stron internetowych („Hyperlinki") nie oznaczają promowania takich innych stron przez firmę BASF, która nie jest też odpowiedzialna za dostępność takich stron ani za ich zawartość. Użytkownik wchodzi na takie strony za pomocą umieszczonych linków na własne ryzyko.
  7. Wszelkie roszczenia lub pozwy związane ze stroną internetową lub korzystaniem z niej podlegają prawu niemieckiemu i będą zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego.